Browse iConference 2016 by Author "Sakurai, Emi; Morishima, Atsuyuki; Ikeda, Kosetsu; Suzuki, Nobutaka"