University of Illinois Urbana-Champaign

Academic Unit
Collection
Author(s)
Keyword(s)
Type of Resource
Showing 1–30 of 36 items
Thumbnail for Unveiling Polarization in Social Networks: A Matrix Factorization Approach
Unveiling Polarization in Social Networks: A Matrix Factorization Approach
Amin, Md Tanvir Al; Aggarwal, Charu; Yao, Shuochao; Abdelzaher, Tarek F.; Kaplan, Lance

Thumbnail for Using Humans as Sensors: An Estimation-theoretic Perspective
Using Humans as Sensors: An Estimation-theoretic Perspective
Wang, Dong; Amin, Md Tanvir Al; Li, Shen; Kaplan, Lance; Gu, Siyu; Pan, Chenji; Liu, Hengchang; Aggarwal, Charu; Ganti, Raghu K.; Wang, Xinlei; Mohapatra, Prasant; Szymanski,Boleslaw; Le, Hieu; Abdelzaher, Tarek F.

Thumbnail for Mining Hidden Community in Heterogeneous Social Networks
Mining Hidden Community in Heterogeneous Social Networks
Cai, Deng; Shao, Zheng; He, Xiaofei; Yan, Xifeng; Han, Jiawei